Om Punkeplater

PRAKTISK INFO & SALGSBETINGELSER:

I denne nettbutikken finner du nesten utelukkende nye varer, men også litt brukt.
De fleste CD'er og LP'er som er nye, kommer i plastforsegling, mens enkelte uten forsegling kommer i medfølgende plastsleeve.

SALGSBETINGELSER:

2. Partene

Selger: Punkeplater.no
Adresse: Nattlandsveien 56, 5093 Bergen
E-post: punkeplater@gmail.com
Tlf.nr.: 99475191
Org.nr: 914994527
og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 
BRUKTE VARER:

Alt som er brukt, merkes brukt i beskrivelsen.
Når det gjelder tilstand på varer som er merket BRUKT, legger vi kun ut de som er VG+ eller bedre.
Alt inspiseres nøye før de legges ut. Sjekkes for tusjing, skavanker, bruksslitasje og evt. ødeleggelser.
LP plater graderes med cover først, etterfulgt av vinyl.
Digipak for eks. legges ikke ut om den har betydlig kantslitasje eller at CD-trayen er ødelagt. Kun det beste slipper gjennom kontrollen.

Evt. jewelcase som er sprekk i, eller knuste tagger på, blir skifta ut med reservecover vi har liggende.
Det blir også tørka bort evt. støv av brukte CD'er før de legges ut.
Disse blir godt ivaretatt.

Brukte LP'er renses med karbonfiber børste, og vaskes lett med Audio-technica vaskebørste og medfølgende rensevann.
Skulle det være noe merkbart med platene og covrene, som er verdt å nevne som for eks. sticker, rift, ringwear etc. så opplyses dette i beskrivelsen.
Brukt vinyl graderes med cover først, deretter vinyl.

Tar gradering meget alvorlig, og prøver etter beste evne å gradere så nøyaktig som mulig.
Brukte CD'er merkes brukt, og da er stort sett disse VG+, men visuelt kan de også gå inn under NM, men bruker VG+ som en standard på det meste som er brukt innen CD.
Dårlige produkt havner i søppla.

DVD:
Samtlige DVD'er, nye eller brukte, er europeisk eller region 0 (altså de fungerer på norske dvd/blu-rayspillere). Skulle det forekomme amerikanske DVD'er blir dette tydlig opplyst om i varebeskrivelsen.

For gradering bruker jeg Goldmine Standard, som er hentet fra Discogs.
Les mer om gradering her.

Bildene som blir brukt er stort sett katalog bilder, eller bilder hentet fra nettet. Tar bilder om det er noe spesielt med varen som det må opplyses om (prislapp på cover, ting som ikke går bort, eller noe annet spesielt).

SENDING:
Vi bruker Posten Norge.
Vi pakker og sender varene innen 24 timer etter mottatt bestilling.
Bruker skikkelig LP-emballasje til å pakke de med, og boblekonvolutter for CD'er DVD'er og andre ting.

WORLDWIDE SHIPPING:
We also ship worldwide.
SHIPPING TO EUROPE: 3-7 DAYS
SHIPPING REST OF THE WORLD: 7-14 DAYS
PLEASE NOTE: YOU GET FREE SHIPPING ON ORDERS OVER 1500 NKR

RETUR OG ANGREFRIST:

Punkeplater er et registrert foretak, og i denne nettbutikken gjelder samme retningslinjer som hos andre nettbutikker du handler hos.
Send oss gjerne varen tilbake om du har fått feil vare, eller at det er skade på varen(e), så refunderes pengene.
Angrerettloven - Forbrukertilsynet